{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

Online ügyfélszolgálat (ügyfélkapu) igénybevételének feltételei

Az TARR Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Ügyfelei gyors és korszerű kiszolgálása érdekében Internet alapú ügyfélszolgálatot üzemeltet Online Ügyfélszolgálat néven. Az Internet alapú ügyfélszolgálat szolgáltatásait fent nevezett szolgáltató biztosítja mindazon Ügyfeleinek (továbbiakban: Felhasználó) akik elfogadják a jelen dokumentumban foglalt feltételeket.

A szolgáltatót megilleti a jog, hogy az egyoldalú szolgáltatás feltételeit az Ügyfelek és a szolgáltatás biztonsága érdekében egyoldalúan módosítsa, mely a honlapon történő közzététellel válik hatályossá, és mindaddig hatályban van, míg azt a Szolgáltató vissza nem vonja.

A TARR Kft. Ügyfélkapun történő regisztrációja és használata kizárólag érvényes előfizetési szerződéssel rendelkező előfizetők számára vehető igénybe.

Fogalmak

A szolgáltatás

Online ügyfélszolgálati rendszer, amely előfizetői szerződésekhez kapcsolódóan, az ugyfelkapu.tarr.hu oldalon érhető el, és az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Ügyfeleink számára.

A szolgáltató

TARR Kft.

Igénybevevők köre

A TARR Kft. azon Ügyfele, aki legalább egy érvényes előfizetői szerződéssel rendelkezik a Szolgáltatónál és regisztrál az Online Ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatás elérhetősége

A felhasználó az Online Ügyfélszolgálatot az ugyfelkapu.tarr.hu címen éri el.

Regisztráció

Az a folyamat, amely során a Szolgáltató Ügyfele - szerződéskötés és hozzáférése aktiválása után - jogosultságot kap arra, hogy a TARR Kft. Online Ügyfélszolgálat rendszerét használja. A regisztrációt az ugyfelkapu.tarr.hu honlapon, vagy az TARR Kft. Ügyfélszolgálati Irodáiban lehet elvégezni.

A szolgáltatás tartalmi elemei

A szolgáltatás keretein belül a felhasználó előfizetői szerződéseinek adatai megtekintés céljából teljes körűen lekérdezhetők, illetve az ugyfelkapu.tarr.hu honlapon elérhető műveletek végezhetők el.

A megállapodás

A Szolgáltató, valamint a Felhasználó között – az igénybevétel kapcsán — létrejövő, az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó megállapodás, amely a jelen dokumentummal összhangban szabályozza a jogviszony feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

Ügyfél azonosítás

Ügyfelünk az Online Ügyfélszolgálaton az általa választott felhasználónévvel és jelszóval jogosult megtekinteni előfizetői szerződéseit.

E-mail cím

A felhasználó az előfizetői szerződésben e-mail címet ad meg. A felhasználó felel azért, hogy nincs olyan delegáltja a mail-boxának, akinek a szolgáltatás körében nem kívánja a szolgáltatáshoz és a szerződéseihez való hozzáférést.

Felelősség

  1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásai keretében általa végrehajtott módosítások tévesek, hiányosak, vagy jogsértők, a Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felel.
  2. A Felhasználó a szolgáltatáshoz szükséges belépési azonosítót és titkos belépési jelszót mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A belépési azonosító és jelszó jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a Felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat-, vagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán a Szolgáltatóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.
  3. A Felhasználó haladéktalanul köteles webes jelszavát lecserélni, amennyiben attól tart, hogy azok jogosulatlan személy birtokába kerültek. Ha az azonosítását szolgáló adatokat elvesztette, elfelejtette, köteles erről értesíteni (postai úton vagy elektronikusan) a Szolgáltatót. Az értesítést megelőzően bekövetkezett károkat a Felhasználó maga viseli, az értesítés kézhezvételét követően esetlegesen bekövetkező károkért a Szolgáltató tartozik helytállni. Vita esetén az értesítés megtörténtét a Felhasználónak kell bizonyítania.
  4. Valamely titkos belépési jelszónak 3 egymást követő alkalommal rosszul történő megadása esetén a szolgáltatás ideiglenes letiltására kerül sor. Az Online Ügyfélszolgálat felületén Ügyfelünk tájékoztatást kap az új jelszókérés menetéről.
  5. Visszaélés gyanúja esetén a Szolgáltató a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogosult az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásainak letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben kizárólag a Felhasználó írásbeli hozzájárulása mellett oldható fel.

A szolgáltatás díjazása

A Szolgáltató külön díjat az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásért nem számol fel.

Elérhetőség

A szolgáltatás a hét minden napján 0-24 óráig elérhető. A Szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot, hogy - előzetes bejelentés nélkül is - rendszerén esetenként karbantartási munkálatokat végezzen, és ennek kapcsán a szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse, A várható üzemszünetet a Szolgáltató - lehetőség szerint - internetes oldalain előre jelzi.

A Felhasználó érdekkörében felmerült (technikai, szolgáltató általi, egyéb, vis maior) hibákért, illetve bekövetkezett károkért a Szolgáltató nem felel.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK HATÁLYBA LÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE

Az Online Ügyfélszolgálat igénybevételének lehetősége határozatlan idejű, a regisztráció (érvényesítését) aktiválását követően lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó által visszaküldött adatok nem egyeznek a Szolgáltatónál meglévő adatokkal adategyeztetést követően válik használhatóvá.

A Online Ügyfélszolgálat igénybevételének lehetősége megszűnik:

  • Felhasználó előfizetői szerződésének bármilyen okból történő megszűnésével,
  • Felhasználó egyoldalú döntése alapján (regisztráció törlése),
  • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • Felhasználó halálával.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosítási titoknak minősülő adatain kívül a Szolgáltató azokat a személyes adatait is kezelhesse, amelyek az előfizető szerződés megkötése révén, az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatás igénybevételével összefüggésben jutottak a tudomására, de nem minősülnek biztosítási titoknak.

A Felhasználó hozzájárul a szerződéseinek és ügyféladatainak a Szolgáltató Online Ügyfélszolgálat felületén történő megjelenítéséhez.

Az TARR Kft. Ügyfelei adatait bizalmasan kezeli, és az Internet-kapcsolat során titkosított adatátvitelt biztosít. A szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásai körébe bevont biztosítási szerződések általános szerződési feltételein kívül a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.