Üzletszabályzat

 

REGISZTRÁCIÓ, ÜGYFÉLKAPU IGÉNYBEVÉTELE

ONLINE MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Ügyfélkapu igénybevételének feltételei, Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.; cégjegyzékszám: 17-09-000720; adószám: 10401127-2-17; továbbiakban: TARR Kft., vagy Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

A szolgáltatót megilleti a jog, hogy az jelen Általános Szerződéses Feltételeket az Ügyfelek és a szolgáltatás biztonsága érdekében egyoldalúan módosítsa, mely a honlapon történő közzététellel válik hatályossá, és mindaddig hatályban van, míg azt a Szolgáltató vissza nem vonja. 

Ügyfélkapu rendszer, amely előfizetői szerződésekhez kapcsolódóan, a https://ugyfelkapu.tarr.hu oldalon vagy a www.tarr.hu honlapról az Ügyfélkapu linkre kattintva érhető el, és az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Ügyfeleink számára:

- az igénybe vett szolgáltatások köre,

- új termékek, szolgáltatások megrendelése,

- adatok megváltoztatása,

- számlákkal kapcsolatos információk,

- hibabejelentés.

- panasz bejelentése

 

Regisztráció, Ügyfélkapu igénybevétele

A TARR Kft. Ügyfélkapun történő regisztrációja kizárólag érvényes előfizetési szerződéssel rendelkező előfizetők számára vehető igénybe.

A regisztrációt a https://ugyfelkapu.tarr.hu honlapokon elektronikusan, vagy a TARR Kft. Ügyfélszolgálati Irodáiban személyesen lehet elvégezni. Nem természetes személy előfizető csak az ügyfélszolgálatokon személyesen regisztrálhat.

A Felhasználó a szolgáltatáshoz szükséges belépési azonosítót és titkos belépési jelszót mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A belépési azonosító és jelszó jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a Felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat-, vagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán a Szolgáltatóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

A Felhasználó haladéktalanul köteles webes jelszavát lecserélni, amennyiben attól tart, hogy azok jogosulatlan személy birtokába kerültek. Ha az azonosítását szolgáló adatokat elvesztette, elfelejtette, köteles erről értesíteni (postai úton vagy elektronikusan) a Szolgáltatót. Az értesítést megelőzően bekövetkezett károkat a Felhasználó maga viseli, az értesítés kézhezvételét követően esetlegesen bekövetkező károkért a Szolgáltató tartozik helytállni. Vita esetén az értesítés megtörténtét a Felhasználónak kell bizonyítania.

Valamely titkos belépési jelszónak 3 egymást követő alkalommal rosszul történő megadása esetén a szolgáltatás ideiglenes letiltására kerül sor. Az Ügyfélkapu felületén Ügyfelünk tájékoztatást kap az új jelszókérés menetéről.

Visszaélés gyanúja esetén a Szolgáltató a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogosult az Ügyfélkapu szolgáltatásainak letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben kizárólag a Felhasználó írásbeli hozzájárulása mellett oldható fel.

A Szolgáltató külön díjat az Ügyfélkapu szolgáltatásért nem számol fel.

Az Ügyfélkapu szolgáltatás a hét minden napján 0-24 óráig elérhető. A Szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot, hogy - előzetes bejelentés nélkül is - rendszerén esetenként karbantartási munkálatokat végezzen, és ennek kapcsán a szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse, A várható üzemszünetet a Szolgáltató - lehetőség szerint - internetes oldalain előre jelzi.

A Felhasználó érdekkörében felmerült (technikai, szolgáltató általi, egyéb, vis maior) hibákért, illetve bekövetkezett károkért a Szolgáltató nem felel.

A Ügyfélkapu igénybevételének lehetősége megszűnik:

  • Felhasználó előfizetői szerződésének bármilyen okból történő megszűnésével,
  • Felhasználó egyoldalú döntése alapján (regisztráció törlése),
  • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • Felhasználó halálával.

A Felhasználó hozzájárul a szerződéseinek és ügyféladatainak a Szolgáltató Ügyfélkapu felületén történő megjelenítéséhez.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy www.tarr.hu weblapon és az Ügyfélkapu rendszerében műszaki és technikai okokból adódó eltérések lehetségesek. Minden esetben a hatályos Általános Szerződési Feltételeink és az adott szolgáltatási területre vonatkozó akciós feltételeink az irányadóak.

A regisztráció elvégzése egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó a regisztrációt követően hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Kapcsolattartásra megadott e-mailcímen, mobiltelefonszámon küldje meg számára a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott közvetlen előfizetői értesítéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ügyfélkapu szolgáltatásai keretében általa végrehajtott módosítások tévesek, hiányosak, vagy jogsértők, a Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felel.

 

Online megrendelésre vonatkozó szabályok

Az ügyfélkapun keresztül történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

Az elektronikus megrendelési folyamat befejezésével megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelése ajánlattételnek, illetve az oldalon szereplő, megrendelt szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF szerinti igénybejelentésnek minősül.

A termékek, szolgáltatások vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát.. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot karbantartó technikai személyzetnek, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket vagy szolgáltatást a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket/szolgáltatást a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat megrendelési szándékától.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelőt a megrendelt szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan a megadott elérhetőségeken keresse, tájékoztatást nyújtson és amennyiben a kommunikáció során megrendelés bármely adata módosul arról a Megrendelőtől írásbeli nyilatkozatot kérjen.

A Felek közötti szerződés létrejön, ha az alábbiak, mint teljesülnek:

- a megrendelő igazolja Szolgáltató felé, hogy a jelen dokumentumot és a megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó www.tarr.hu honlapon szeplő ÁSZF-ekben foglatakat ismeri,

- a megrendelő rendelésének tartalmát ellenőrzi, az ellenőrzés tényét a megrendelés elküldése igazolja,

- a Megrendelő "MEGRENDELEM" ikonra kattint, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton elküldi igényét,

- a szolgáltató email-t küld a következő tartalommal: „Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük megrendelését, amelyet az alábbi adatokkal rögzítettünk. Tájékoztatjuk, hogy ez egy automata e-mail, csupán azt jelzi hogy megrendelése beérkezett hozzánk.”

- a szolgáltató a szerződés létrejöttéről email-t küld az alábbi tartalommal: „Tisztelt Ügyfelünk!

Megrendelése alapján a TARR Kft-vel az elektronikus szerződése a mai nappal érvényesen létrejött.”

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés fenti visszaigazolásának az időpontja. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A Szolgáltató a megrendelés tényéről 48 órán belül visszaigazolást küld, valamint ezt követően a szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 3 munkanapon belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy, a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék/szolgáltatás megnevezését, mennyiségét.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb  kivitelezési problémáért semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A kiválasztott szolgáltatást a Szolgáltató a honlapján közzétett hatályos, a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF alapján biztosítja.

Az elektronikus megrendelés 17/1999 sz. Kormányrendelet szerinti feltételekkel jön létre. Megrendelés az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk. szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. Termék, vagy szolgáltatás megrendelés esetén szerződéstől a megrendelő a megkötésétől számított 8 munkanapon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat. Az előfizető elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltató az előfizetői szerződésnek megfelelően a szolgáltatás nyújtását megkezdte. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

A Szolgáltatás igénybevételét követően jelentkező problémák/hibák esetében a Szolgáltató a honlapján közzétett hatályos, a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF alapján jár el.

A megrendelő felel az általa átadott személyes adatok helyességéért, valamint az adattovábbítás jogszerűségéért. megrendelő köteles a személyes adatok továbbítása során a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabály (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., továbbiakban „Infotörvény”) rendelkezéseinek betartására, ebből következően megrendelő szavatol azért, hogy a TARR Kft. részére történő „személyes adat”-átadás során a jogszabályi rendelkezéseknek az érintettek vonatkozásában, részükre megfelelő tájékoztatást adva, az ÁSZF rendelkezéseire és elérhetőségére való figyelemfelhívás mellett eleget tett. Ennek elmaradásából eredő károkért megrendelő helytállni köteles a TARR Kft. felé.

A TARR Kft. adatkezelésének célja: a megrendelt termékek vonatkozásában a megrendelő kiszolgálása, valamint szolgáltatás megrendelése esetén pedig a TARR Kft. egyes szolgáltatásai tekintetében mindenkor hatályos ÁSZF-ben megfogalmazott adatkezelési célok.

A Megrendelő ügyfélkapun keresztül történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Csatorna ajánló

Összes csatorna: