TARR nyereményjáték

 Disney Junior – TARR - Nyereményjáték – Játék és adatkezelési szabályzat

 

1.    A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Játékszabály”) vonatkozik a TARR Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka 18., továbbiakban:”TARR”) mint szervező által Disney néven meghirdetett nyereményjátékra („Játék”).

2. A játék a kalocsai PAPRIKA FESZTIVÁLON és a szekszárdi SZÜRETI NAPOKON kerül megrendezésre 2016.09.16-2016.09.18. között. Ezen időszakban lebonyolítandó ajándéksorsolásos Játékban kizárólag a 4. pontban leírtaknak megfelelő személy (továbbiakban: "Játékos") vesz részt, aki helyesen válaszol a Disney nyereményszelvényen feltüntetett Játék kérdéseire, egyben a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. A Játékban való részvétel ingyenes.

Mindkét helyszínen 2 db nyereményjáték szelvény kitöltésére nyílik lehetőség a Disney Junior csatorna műsoraival (Az Oroszlán Őrség, A Szófia hercegnő) kapcsolatosan.

Nyereményjáték kérdései:

  1. Ki a leggyorsabb szereplő az Oroszlán Őrség című mesében? 
  • Fuli
  • Bunga
  • Beshte
  1. Szófia hercegnő mire válik képessé az Avalor amulet segítségével?
  • Repülés
  • Sellővé válik
  • Átlát a falon

Az ajándékokat a rendezvény helyszínén és a TARR Kft. szekszárdi és kalocsai ügyfélszolgálati irodáiban lehet. A játékban való részvétel feltétele, hogy Ön a TARR Kft. lakossági előfizetője legyen.

A megválaszolandó kérdések a TARR Kft. sátrainál található nyereményjegyen találhatóak, és a TARR előfizető nevével a TARR. ügyfélszámának megadásával tölthető ki.

3.  A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. évét betöltött természetes személy, aki TARR. valamely távközlési szolgáltatására előfizet (aktív előfizetéssel kell rendelkezni) és a Játék időtartama alatt helyesen válaszol a feltett kérdésre. A Játékból ki vannak zárva a TARR, valamint a Disney dolgozói, valamint ezeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

4. A Játék nyereményét a Disney Ltd. ajánlotta fel.

 A játék végén tartandó sorsoláson az alábbi ajándékok („Nyeremény”) kerülnek kisorsolásra:

Az Oroszlán Őrségmeséhez kapcsolódóan:

1.    Kion plüss figura

2.    Szinező könyv

3.    Pohár és evőeszköz készlet (kanál és villa)

4.    Bunga plüss figura

5.    Oroszlán őrség játék vár

     A Szofia Hercegnő meséhez kapcsolódóan:

1.    Sofia hercegnő öltöztető baba

2.    Sofia hercegnő plüss baba

3.    Sofia hercegnő játék figurák

4.    Szofia hercegnő korona és felfújható jogar.

 

Kalocsán 1 db-1 db , Szekszárdon  2 db -2 db kerül kisorsolásra.

 

Sorsolás a programokon a TARR sátraknál: Kalocsán 2016.08.17. 16:30 (játék zárása:16:15), Szekszárdon 2016.08.18. 16:45 (játék zárása:16:30).

A sorsoláson nyereménytárgyakként egy nyertes húzására kerül sor. 

5. A TARR a sorsolásokat követő legalább 5. napig megjeleníti a Nyertes nevét a TARR Kft. weboldalán oldalán, mindezen túl a Nyertest a TARR e-mailben tájékoztatja a Nyeremény átvételének, illetve kézbesítésének pontos részleteiről, továbbá 2 alaklommal telefonon is megkísérli értesíteni.  A nyeremény átvételére a nyertesnek 10 munkanapja van.

 

6.  Nyeremény készpénzre nem váltható át.

7. A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a TARR számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a TARR semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.    A Játékban való részvétel és a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A TARR felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A TARR semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A nyereményszelvényeken feltett kérdésre megadott válasszal a Játékosok az adatkezelés szabályait illetve a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

·         nyertesség esetén nevüket a TARR minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

·          megadott személyes adataikat a TARR a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;

·         Játékosról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a TARR és/vagy megbízottja, a TARR termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett; és

·         részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabály minden rendelkezését.

9.       A TARR. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A TARR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a fent megadott címén tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a TARR által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

10.       A Játék kapcsán a díjat nyert Játékost esetlegesen terhelő személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségnek a díjat nyert Játékost köteles eleget tenni.

11.       Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a TARR, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. A TARR fenntartják a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást kezdeményezzen (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást indítson) azzal a Játékossal szemben, aki a Játék menetének befolyásolásával, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni.

12.       TARR fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben TARR felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt tesznek közzé a saját Facebook és weboldalukon.

13.       A TARR Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti.

14.    A TARR kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A TARR nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

15.    A TARR-t és ügynökeit, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a nevezések elvesztéséért, amennyiben azt a telefonvonalak vagy rendszerek vagy az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben a telefon vagy internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a nevezés a határidő lejártát követően érkezik meg. Ugyanez vonatkozik az elveszett, ellopott, rossz címre küldött, rossz helyre érkezett nevezésekre, valamint azokra, amelyeknek postai költségét nem fizették meg. A nevezés érvénytelen, amennyiben olvashatatlan, pontatlan, hiányos, sérült, megcsonkított, megmásított, meghamisított, géppel reprodukált, bármilyen módon szabálytalan vagy egyébként nem felel meg ezen Játékszabályzat.

16.       Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményt 10 (tíz) napon belül nem veszi át, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát, és ezt követően a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.

17.       A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

18.       TARR a Játékszabályt a TARR Kft. weboldalán teszik közzé.

19.       TARR fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben saját belátása szerint megváltoztatassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi.

 

Szekszárd, 2016. szeptember 15.

 

Csatorna ajánló

Összes csatorna: